Líneas de investigación del grupo

A finalidade da investigación realizada polo grupo é desenvolver e aplicar modelos para entender a economía na que vivimos. A súa actividade investigadora e docente xiran ao redor de tres principais áreas temáticas de coñecemento, divididas a súa vez nos subgrupos que seguen:

Economía Laboral
Diferencias rexionais por salario e desemprego
Discriminación no mercado de traballo
Determinantes económicos dos accidentes laborais
Educación e cualificación

Economía Internacional
Comercio internacional
Integración económica

Desenvolvemento Rexional e Modelos multisectoriais
Contabilidade Rexional
Análise Input-Output
Equilibrio xeral aplicado
Turismo e Desenvolvemento económico

(Visited 5 times, 2 visits today)